Ολλανδικά έθιμα

Οι κίνδυνοι και οι συνέπειες της μεταφοράς απαγορευμένων προϊόντων

Ολλανδικά έθιμα: οι κίνδυνοι και οι συνέπειες της εισαγωγής απαγορευμένων προϊόντων στις Κάτω Χώρες

Όταν κάποιος επισκέπτεται μια ξένη χώρα με αεροπλάνο, είναι γνωστό ότι πρέπει να περάσει τελωνείο στο αεροδρόμιο. Τα άτομα που επισκέπτονται την Ολλανδία πρέπει να περάσουν τελωνείο στο αεροδρόμιο Schiphol για παράδειγμα ή Eindhoven Αεροδρόμιο. Συμβαίνει συχνά οι τσάντες των επιβατών να περιέχουν απαγορευμένα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια εισέρχονται στην Ολλανδία επίτηδες ή ως αποτέλεσμα άγνοιας ή απροσεξίας. Ανεξάρτητα από τον λόγο, οι συνέπειες αυτών των ενεργειών μπορεί να είναι σοβαρές. Στις Κάτω Χώρες, η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει στα τελωνεία την ειδική αρχή να επιβάλλει ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις η ίδια. Αυτές οι εξουσίες έχουν θεσπιστεί στον Algemene Douanewet (Γενικός Τελωνειακός Νόμος). Συγκεκριμένα ποιες κυρώσεις υπάρχουν και πόσο σοβαρές μπορεί να γίνουν αυτές οι κυρώσεις; Διαβάστε το εδώ!

Το «Algemene Douanetwet»

Το ολλανδικό ποινικό δίκαιο γενικά γνωρίζει την αρχή της εδαφικότητας. Ο Ολλανδικός Ποινικός Κώδικας περιέχει μια διάταξη που ορίζει ότι ο Κώδικας εφαρμόζεται σε όλους όσους διαπράττουν ποινικό αδίκημα στις Κάτω Χώρες. Αυτό σημαίνει ότι η εθνικότητα ή η χώρα διαμονής του προσώπου που διαπράττει το αδίκημα δεν είναι καθοριστικά κριτήρια. Το Algemene Douanewet βασίζεται στην ίδια αρχή και ισχύει για συγκεκριμένες τελωνειακές καταστάσεις που συμβαίνουν στην επικράτεια των Κάτω Χωρών. Όταν το Algemene Douanewet δεν παρέχει συγκεκριμένους κανόνες, μπορεί κανείς να επικαλεστεί τις γενικές διατάξεις, μεταξύ άλλων, τον Ολλανδικό Ποινικό Κώδικα («Wetboek van Strafrecht») και τον γενικό νόμο περί διοικητικού δικαίου («Algemene Wet Bestuursrecht» ή «Awb»). Στο Algemene Douanewet δίνεται έμφαση στις ποινικές κυρώσεις. Επιπλέον, υπάρχει μια διαφορά στις καταστάσεις στις οποίες μπορούν να επιβληθούν οι διαφορετικοί τύποι κυρώσεων.

Τα ολλανδικά τελωνεία τους κινδύνους και τις συνέπειες της εισαγωγής απαγορευμένων προϊόντων στην Ολλανδία

Διοικητική ποινή

Μπορεί να επιβληθεί διοικητική κύρωση: όταν τα εμπορεύματα δεν προσκομίζονται στο τελωνείο, όταν κάποιος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας, όταν δεν υπάρχει αγαθό σε χώρο αποθήκευσης, όταν δεν διατυπώνονται οι διατυπώσεις για την ολοκλήρωση τελωνειακών διαδικασιών για εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ συναντήθηκαν και όταν τα εμπορεύματα δεν έχουν λάβει έγκαιρα τελωνειακό προορισμό. Το διοικητικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει σε ύψος + - 300 ευρώ, - ή, σε άλλες περιπτώσεις, ύψος το πολύ 100% του ποσού των δασμών.

Ποινική ποινή

Είναι πιθανότερο να επιβληθεί ποινική κύρωση σε περίπτωση που απαγορευμένα εμπορεύματα εισέλθουν στις Κάτω Χώρες κατά την άφιξή τους σε αεροδρόμιο. Για παράδειγμα, ποινική ποινή μπορεί να επιβληθεί όταν τα εμπορεύματα εισάγονται στις Κάτω Χώρες, τα οποία σύμφωνα με το νόμο ενδέχεται να μην εισάγονται ή που έχουν δηλωθεί εσφαλμένα. Εκτός από αυτά τα παραδείγματα εγκληματικών πράξεων, το Algemene Douanewet περιγράφει μια σειρά άλλων εγκληματικών πράξεων. Το ποινικό πρόστιμο μπορεί κανονικά να φτάσει το μέγιστο ύψος των 8,200 ευρώ ή το ύψος του ποσού των δασμών που αποφεύγεται, όταν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο. Σε περίπτωση εκ προθέσεως πράξεων, το μέγιστο πρόστιμο βάσει του Algemene Douanewet μπορεί να φτάσει το ύψος των 82,000 ευρώ ή το ύψος των δασμών που αποφεύγονται, όταν το ποσό αυτό είναι υψηλότερο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Algemene Douanewet ορίζει ποινή φυλάκισης. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πράξεις ή παραλείψεις μπορούν να θεωρηθούν ως έγκλημα. Όταν το Algemene Douanewet δεν ορίζει ποινή φυλάκισης αλλά μόνο πρόστιμο, οι πράξεις ή παραλείψεις μπορούν να θεωρηθούν ως αδίκημα. Η μέγιστη ποινή φυλάκισης που περιλαμβάνεται στο Algemene Douanewet είναι ποινή έξι ετών. Όταν τα απαγορευμένα προϊόντα εισάγονται στις Κάτω Χώρες, η ποινή θα μπορούσε να είναι ποινή τεσσάρων ετών. Το πρόστιμο σε αυτήν την περίπτωση θα έχει μέγιστο ποσό 20,500 ευρώ.

Διαδικασίες

  • Διοικητική διαδικασία: η διοικητική διαδικασία διαφέρει από την ποινική διαδικασία. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της πράξης, η διοικητική διαδικασία μπορεί να είναι απλή ή πιο περίπλοκη. Σε περίπτωση πράξεων για τις οποίες μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μικρότερο από 340 ευρώ, - η διαδικασία θα είναι συνήθως απλή. Όταν παρατηρηθεί αδίκημα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, αυτό θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο. Η ανακοίνωση περιέχει τα ευρήματα. Σε περίπτωση πράξεων για τις οποίες το πρόστιμο μπορεί να είναι υψηλότερο από 340 ευρώ, - πρέπει να ακολουθηθεί μια πιο λεπτομερής διαδικασία. Πρώτον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση επιβολής του διοικητικού προστίμου. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να αντισταθεί στο πρόστιμο. Στη συνέχεια θα αποφασιστεί (εντός 13 εβδομάδων) εάν θα επιβληθεί ή όχι το πρόστιμο. Στις Κάτω Χώρες μπορεί να αντιταχθεί σε απόφαση ενός διοικητικού οργάνου (του επιθεωρητή) εντός έξι εβδομάδων μετά την απόφαση. Η απόφαση θα επανεξεταστεί εντός έξι εβδομάδων. Στη συνέχεια, μπορείτε επίσης να πάρετε την απόφαση στο δικαστήριο.
  • Ποινική διαδικασία: Όταν εντοπίζεται ποινικό αδίκημα, θα πραγματοποιείται επίσημη έκθεση, βάσει της οποίας μπορεί να εκδοθεί ποινική απόφαση. Όταν εκδίδεται ποινική απόφαση με ποσό μεγαλύτερο από 2,000 ευρώ, πρέπει πρώτα να ακουστεί ο ύποπτος. Ένα αντίγραφο της ποινικής απόφασης θα παρασχεθεί στον ύποπτο. Ένας επιθεωρητής ή ένας καθορισμένος υπάλληλος θα καθορίσει το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί το πρόστιμο. Μετά από δεκατέσσερις ημέρες μετά την παραλαβή του αντιγράφου της ποινικής απόφασης από τον ύποπτο, το πρόστιμο είναι ανακτήσιμο. Όταν ο ύποπτος δεν συμφωνεί με την ποινική απόφαση, μπορεί να αντισταθεί στην ποινική απόφαση στην ολλανδική εισαγγελική υπηρεσία εντός δύο εβδομάδων. Αυτό θα οδηγήσει σε επανεκτίμηση της υπόθεσης, μετά την οποία η ποινική απόφαση μπορεί να ακυρωθεί, να αλλάξει ή να κληθεί ενώπιον δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα αποφασίσει τότε τι θα συμβεί. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η επίσημη έκθεση όπως αναφέρεται στην πρώτη πρόταση της προηγούμενης παραγράφου πρέπει πρώτα να αποσταλεί στον εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να παραλάβει την υπόθεση. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στον επιθεωρητή. Όταν δεν καταβάλλεται η ποινή, μπορεί να ακολουθήσει ποινή φυλάκισης.

Ύψος των κυρώσεων

Οδηγίες για την ποινή περιλαμβάνονται στο Algemene Douanewet. Το συγκεκριμένο ύψος των ποινών καθορίζεται είτε από επιθεωρητή είτε από διορισμένο αξιωματούχο ή από τον εισαγγελέα (ο τελευταίος μόνο σε περίπτωση ποινικής πράξης) και θα καθοριστεί με ποινική απόφαση (strafbeschikking) ή διοικητική απόφαση (beschikking ). Όπως περιγράφηκε νωρίτερα, μπορεί κανείς να εγείρει αντιρρήσεις για τη διοικητική απόφαση («bezwaar maken») στο διοικητικό όργανο ή μπορεί να αντισταθεί στην ποινική διαταγή του εισαγγελέα. Μετά από αυτήν την τελευταία αντίσταση, το δικαστήριο θα αποφανθεί επί του θέματος.

Πώς επιβάλλονται αυτές οι κυρώσεις;

Η ποινική διαταγή ή η διοικητική απόφαση συνήθως ακολουθεί λίγο μετά το συμβάν, καθώς χρειάζεται κάποια διαδικαστική / διοικητική εργασία για να τεθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες σε χαρτί. Παρ 'όλα αυτά, είναι γνωστό φαινόμενο σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο (ιδίως το ολλανδικό ποινικό δίκαιο) ότι θα μπορούσε, υπό ορισμένες συνθήκες, να καταβληθεί αμέσως ποινική εντολή. Ένα καλό παράδειγμα είναι η άμεση πληρωμή ποινικών αποφάσεων σε περίπτωση κατοχής ναρκωτικών σε ολλανδικά φεστιβάλ. Αυτό, ωστόσο, δεν συνιστάται ποτέ, καθώς η άμεση καταβολή των προστίμων αποτελεί παραδοχή ενοχής, με πολλές πιθανές συνέπειες, όπως ποινικό μητρώο. Ωστόσο, συνιστάται να πληρώσετε ή να αντισταθείτε στο πρόστιμο εντός του δεδομένου χρονικού διαστήματος. Όταν μετά από αρκετές υπενθυμίσεις η ποινή εξακολουθεί να μην καταβάλλεται, κάποιος συνήθως καλεί τη βοήθεια ενός δικαστικού επιμελητή για να ανακτήσει το ποσό. Όταν αυτό δεν αποδειχθεί αποτελεσματικό, μπορεί να ακολουθήσει ποινή φυλάκισης.

Επικοινωνία

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες ή σχόλια μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Maxim Hodak, δικηγόρος στο Law & More μέσω maxim.hodak@lawandmore.nl ή κ. Tom Meevis, δικηγόρος στο Law & More μέσω tom.meevis@lawandmore.nl ή καλέστε μας στο +31 (0)40-3690680.

Law & More