Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους μεσάζοντες να ενημερώνουν…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους διαμεσολαβητές να τους ενημερώνουν για κατασκευές φοροαποφυγής που δημιουργούν για τους πελάτες τους.

Οι χώρες συχνά χάνουν φορολογικά έσοδα λόγω κυρίως των διεθνικών φορολογικών κατασκευών που δημιουργούν οι φορολογικοί σύμβουλοι, λογιστές, τράπεζες και δικηγόροι (ενδιάμεσοι) για τους πελάτες τους. Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να καταστεί δυνατή η εξόφληση αυτών των φόρων από τις φορολογικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, από την 1η Ιανουαρίου 2019, αυτοί οι διαμεσολαβητές να είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πληροφορίες για αυτές τις κατασκευές προτού εφαρμοστούν από τους πελάτες τους. Τα έγγραφα που πρέπει να παρέχονται θα είναι προσβάσιμα από τις φορολογικές αρχές σε μια βάση δεδομένων της ΕΕ.

Οι κανόνες είναι περιεκτικοί

Ισχύουν για όλους τους μεσάζοντες, όλες τις κατασκευές και όλες τις χώρες. Οι μεσάζοντες που δεν παρακολουθούν αυτούς τους νέους κανόνες θα τιμωρούνται. Η πρόταση θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Law & More