Τι είναι άκυρη σύμβαση

Μια ακυρώσιμη σύμβαση είναι μια επίσημη συμφωνία μεταξύ δύο μερών που μπορεί να καταστεί ανεφάρμοστη για διάφορους νομικούς λόγους.

Κοινοποίηση