Γενικοί Όροι

1. Law & More B.V., με έδρα στο Αϊντχόβεν, Κάτω Χώρες (εφεξής «Law & More") Είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία με σκοπό την άσκηση του νομικού επαγγέλματος.

2. Αυτοί οι γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις αναθέσεις του πελάτη, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς πριν από την ολοκλήρωση της ανάθεσης. Η δυνατότητα εφαρμογής των γενικών όρων αγοράς ή άλλων γενικών όρων που χρησιμοποιεί ο πελάτης αποκλείεται ρητά.

3. Όλες οι αναθέσεις πελατών θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά και θα πραγματοποιούνται από Law & More. Η δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 7: 407 παράγραφος 2 Ολλανδικός αστικός κώδικας αποκλείεται ρητά.

4. Law & More εκτελεί αναθέσεις σύμφωνα με τους κανόνες συμπεριφοράς της Ομοσπονδιακής Εταιρείας των Κάτω Χωρών και, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, δεσμεύεται να μην αποκαλύψει πληροφορίες που παρέχονται από τον πελάτη σε σχέση με την ανάθεση.

5. Εάν σε σχέση με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί Law & More πρέπει να συμμετέχουν τρίτα μέρη, Law & More θα συμβουλευτείτε τον πελάτη εκ των προτέρων. Law & More δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμίες αυτών των τρίτων και δικαιούται να αποδεχτεί, χωρίς προηγούμενη γραπτή διαβούλευση και για λογαριασμό πελάτη, έναν πιθανό περιορισμό της ευθύνης εκ μέρους των τρίτων που Law & More.

6. Οποιαδήποτε ευθύνη περιορίζεται στο ποσό που θα καταβληθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση βάσει της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης της Law & More, αυξήθηκε από το εκπεστέο πλεόνασμα βάσει αυτής της ασφάλειας Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν πραγματοποιείται πληρωμή βάσει της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, οποιαδήποτε ευθύνη περιορίζεται σε ποσό 5,000.00 ευρώ. Κατόπιν αιτήσεως, Law & More μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την (κάλυψη βάσει) της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, όπως έχει ληφθεί από την Law & More. Ο πελάτης αποζημιώνει Law & More και κρατά Law & More ακίνδυνο έναντι αξιώσεων τρίτων σε σχέση με την εκχώρηση.

7. Για την εκτέλεση της ανάθεσης, ο πελάτης οφείλει Law & More αμοιβή (συν ΦΠΑ). Το τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ωρών εργασίας πολλαπλασιασμένο επί το ισχύον ωριαίο επιτόκιο. Law & More διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει περιοδικά τις ωριαίες τιμές της.

8. Οι αντιρρήσεις για το ποσό του τιμολογίου πρέπει να αιτιολογούνται γραπτώς και να υποβάλλονται στο Law & More εντός 30 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου, αλλιώς το τιμολόγιο θα γίνει αποδεκτό οριστικά και χωρίς διαμαρτυρία.

9. Law & More υπόκειται στον ολλανδικό νόμο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας (Wwft). Εάν μια ανάθεση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Wwft, Law & More θα διεξάγει τη δέουσα επιμέλεια του πελάτη. Εάν συμβεί μια (προοριζόμενη) ασυνήθιστη συναλλαγή στο πλαίσιο του Wwft, τότε Law & More υποχρεούται να το αναφέρει στην Ολλανδική Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών. Τέτοιες αναφορές δεν αποκαλύπτονται στον πελάτη.

10. Ολλανδικός νόμος εφαρμόζεται στη σχέση μεταξύ Law & More και πελάτη.

11. Σε περίπτωση διαφοράς, το ολλανδικό δικαστήριο στο Oost-Brabant θα έχει δικαιοδοσία, εφόσον το κατανοήσει αυτό Law & More παραμένει το δικαίωμα να υποβάλει διαφορές στο δικαστήριο που θα έχει δικαιοδοσία εάν δεν θα είχε γίνει αυτή η επιλογή του φόρουμ.

12. Κάθε δικαίωμα του πελάτη να υποβάλει αξιώσεις κατά Law & More, λήγει σε κάθε περίπτωση εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης έλαβε γνώση ή θα μπορούσε εύλογα να γνωρίζει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων.

13. Τιμολόγια της Law & More θα σταλεί στον πελάτη μέσω e-mail ή με κανονικό ταχυδρομείο και η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ημερομηνία τιμολογίου, ελλείψει του οποίου ο πελάτης είναι νομικά σε αθέτηση και υποχρεούται να πληρώσει τόκους υπερημερίας 1% ανά μήνα, χωρίς να απαιτείται επίσημη ειδοποίηση . Για το έργο που εκτελείται από Law & More, οι ενδιάμεσες πληρωμές μπορεί να τιμολογηθούν ανά πάσα στιγμή. Law & More δικαιούται να ζητήσει την πληρωμή προκαταβολής. Εάν ο πελάτης δεν καταβάλει τα τιμολογημένα ποσά έγκαιρα, Law & More δικαιούται να αναστείλει αμέσως την εργασία της, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει ζημιές που προκύπτουν από αυτήν.

Law & More B.V.